Photo from drama “The Tale of Rose” – 06/24/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The Tale of Rose” – 06/24/2024
A moment of beauty makes the memory sparkle. A moment of brilliance is a rare treasure in life.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 24/06/2024
Một khoảnh khắc đẹp làm cho ký ức tỏa sáng. Một khoảnh khắc rực rỡ là báu vật hiếm có trong cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *