Photo from drama “The Tale of Rose” – 06/23/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from drama “The Tale of Rose” – 06/23/2024
Where roses bloom, love grows. The golden quotes and pictures have been delivered. Each petal is hidden with warmth and growth. Together let’s feel the sincere emotions blooming.
Zhuang Guo Dong’s quote:
“这些年,在我身体里,一直有一个洞,很深很深,只有我自己知道”
Over these years, there has always been a hole in my body, which is very, very deep, and only I know it.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 23/06/2024
Nơi hoa hồng nở là nơi tình yêu nảy nở. Hình ảnh với những câu nói hoàng kim đã được gửi đến. Mỗi cánh hoa đều ẩn chứa sự ấm áp và sinh trưởng. Hãy cùng nhau cảm nhận những tình cảm chân thành đang nở hoa.
Câu nói của Trang Quốc Đống:
Nhiều năm qua, trong thân thể tôi luôn có một lỗ hổng, rất sâu rất sâu, chỉ có mình tôi biết.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *