Postcard from Zhuang Guo Dong

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Postcard from Zhuang Guo Dong – 06/25/2024
#”The Tale of Rose” ends#
It’s a postcard sent from afar.
Walking through every journey of life and enjoying every moment, we will have the most sincere happiness.
Words written on Zhuang Guo Dong’s postcard:
For a person like me, no matter how hold I grow and how much I achieve, I’m still a kid when it comes to relationships.

Vietnamese Translation:

❄  Tấm bưu thiếp của Trang Quốc Đống – 25/06/2024
#Kết thúc “Câu Chuyện Hoa Hồng“#
Bưu thiếp từ nơi xa:
Chúng ta sẽ có được niềm hạnh phúc chân thật nhất qua mỗi hành trình trong cuộc sống và hãy tận hưởng từng khoảnh khắc.
Dòng chữ ghi trên bưu thiếp của Trang Quốc Đống:
Kiểu người như anh, bất kể đến bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu thành tựu thì trong chuyện tình cảm cũng như một đứa trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *