New Photo from Drama “Two Conjectures About Marriage” – 10/20/2021

 New Photo from Drama “Two Conjectures About Marriage” – 10/20/2021

The 2022 Youku drama list is here. “Two Conjectures About Marriage” uses the method of light comedy to tell realistic issues, expose the harsh reality of marriage, and show the laughs and tears of modern urban women.

Source:


Vietnamese Translation:

 Hình phim “Hai Phỏng Đoán Về Hôn Nhân” – 20/10/2021

Danh sách phim của đài Youku năm 2022 đã có. Phim “Hai Phỏng Đoán Về Hôn Nhân” dùng lối phim hài nhẹ nhàng để thuật lại những vấn đề hiện thực, vạch trần thực tế phũ phàng của hôn nhân và thể hiện những câu chuyện khóc cười của phụ nữ thành thị hiện đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *