Poster for Drama “Have a Crush on You”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Poster for Drama “Have a Crush on You”
The poster for the drama “Have a Crush on You” has been released.
“The warm sun passes through time to light up the reunion, so use your heart to dispel the cold, and heal one’s life with love. I heard that romance is back.”
Our idol also shares the poster.
“#Meeting the poster of “Have a Crush on You“#
Sometimes words can’t convey my meaning, but I’m very glad to meet you again.
Ruan Liu Zheng (played by Wang Chu Ran), long time no see!”

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Poster phim “Nghe Nói Em Thích Tôi
Poster phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” vừa được tung ra.
“Mặt trời ấm áp xuyên thấu thời gian để chiếu sáng buổi trùng phùng, vậy thì hãy dùng tâm để xua tan lạnh lẽo, và chữa lành đời người bằng tình yêu. Tôi nghe nói rằng tình yêu đã trở lại.”
Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ lại poster.
“#Gặp gỡ poster phim Nghe Tôi Nói Em Thích Tôi#
Đôi khi dùng từ không đạt hết ý, nhưng tôi rất vui được gặp lại em.
Nguyễn Lưu Tranh (vai do Vương Sở Nhiên đóng), đã lâu không gặp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *