Peng Guan Ying Updates Weibo on Thanksgiving – 11/25/2021

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo on Thanksgiving – 11/25/2021

“Thanks! ❤️
#2021 Thankful to have met you#”

Early this morning, our idol is already updating Weibo.
We’re also thankful to have known a great actor like him because he brings warmth to his Dandelions. Happy Thanksgiving!

His studio also shares his update with:

“Every ordinary day is worthy of being remembered.”

Sources:

Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh cập nhật Weibo vào ngày lễ Tạ Ơn – 25/11/2021

“Cảm ơn! ❤️
#2021 Cảm tạ vì đã gặp bạn#”

Sáng sớm hôm nay, thần tượng chúng mình đã cập nhật Weibo.
Chúng mình cũng cảm ơn vì đã biết một diễn viên xuất sắc như anh ấy, vì anh đã đem ấp ám đến với các Bồ công anh. Chúc mọi người ngày lễ Tạ Ơn vui vẻ!

Phòng làm việc của anh cũng chia sẻ lại bài đăng.
“Mỗi ngày bình thường đều đáng được ghi nhớ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *