Photo from Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/25/2021

“Time is tight, but the task is important. @Peng Guan Ying
The photo of working seriously should have been better, but it’s a pity that the light in the studio was too dark, which is unfair for Lawyer Gao.”

In the drama “Unexpected Falling“, Peng Guan Ying plays a lawyer named Gao Jun.

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling”), 11/25/2021


Vietnamese Translation:

❄  Hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 25/11/2021

“Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. @Bành Quán Anh
Bức ảnh làm việc nghiêm túc lẽ ra phải đẹp hơn, nhưng thật tiếc vì ánh sáng trong studio quá tối, thật là bất công với Cao Luật sư.”

Trong phim “Không Hẹn Mà Đến“, Bành Quán Anh đóng vai luật sư Cao Tuấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *