Peng Guan Ying Answers a Question – 12/05/2021

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Answers a Question – 12/05/2021

Peng Guan Ying is participating in the activity to focus on the group of left-behind children and to accompany them to grow with love and knowledge. A child named Zhi Yuan asked the question: “Why am I still not growing taller yet?” Our idol’s answer is as follows:

“Hello, Little Zhi Yuan! Children must sleep on time, eat well, and not be picky eaters. In addition, regular exercise will also help your body a lot, making you healthier and stronger to protect more people.”


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh trả lời câu hỏi – 05/12/2021

Bành Quán Anh tham gia hoạt động tập trung giúp nhóm trẻ em bị bỏ rơi, đồng hành cùng các em lớn lên bằng tình yêu thương và kiến thức. Một em nhỏ mang tên Chí Viễn có câu hỏi: “Tại sao em vẫn chưa phát triển chiều cao?” Thần tượng của chúng mình trả lời như sau đây:

“Chào Tiểu Chí Viễn! Trẻ em phải ngủ đúng giờ, ăn uống đầy đủ, và không kén ăn. Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên cũng sẽ giúp ích cho cơ thể của em rất nhiều, giúp em khỏe mạnh hơn để em có thể bảo vệ được nhiều người hơn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *