Peng Guan Ying Supporting Public Service Activity

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Supporting Public Service Activity – 12/03/2021

Don’t children always have many questions? In order to focus together on the group of left-behind children, Sina News has initiated a public service volunteer activity called “Reading Mailbox” (reading and answering questions in mailbox), which is supported by many celebrities including Peng Guan Ying. Together let’s show concern and care for the group of left-behind children and accompany them to grow up with love and knowledge.


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh ủng hộ hoạt động công ích xã hội – 03/12/2021

Chẳng phải là trẻ em luôn có nhiều câu hỏi? Để có thể cùng chung tập trung giúp nhóm trẻ em bị bỏ rơi, trang Tin tức Sina đã khởi xướng một hoạt động công ích xã hội với tên “Duyệt xem hộp thư” (đọc và trả lời câu hỏi của các em), được ủng hộ bởi nhiều minh tinh gồm có Bành Quán Anh. Hãy cùng nhau quan tâm cho nhóm trẻ em bị bỏ rơi, đồng hành cùng các em lớn lên bằng tình yêu thương và kiến thức.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *