Laba Festival

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Laba Festival
#Laba porridge#
{Our idol has posted a picture of his empty bowl of porridge. It is believed that eating porridge during Laba festival (on the 8th day of the La Month, the twelfth month of the lunar calendar) will bring good luck.}

Vietnamese Translation:

❄  Lễ Lạp Bát (Lễ cầu may mắn)
#Cháo Lạp Bát#
{Thần tượng chúng mình đăng tấm hình của tô cháo đã ăn xong. Theo phong tục vào ngày lễ Lạp Bát (mùng 8 tháng 12 âm lịch), ăn cháo sẽ đem đến may mắn.}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *