Peng Guan Ying Updates Weibo

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo – 02/21/2022
“Data filtering
locking on target,
increase the speed to find oneself a partner…
#Two Conjectures About Marriage – All staff reveal their ideal type#”

This drama is premiering tonight, 02/21/2022, at 22:00 (CST), so let’s get ready to watch it.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 21/02/2022
“Lọc dữ liệu,
khóa mục tiêu,
tăng gấp bội tốc độ tìm đối tượng…
#Ngã Rẽ Hôn Nhân – Tất cả nhân viên đều tiết lộ mẫu người lý tưởng của họ#”
Phim sẽ bắt đầu phát sóng tối nay, 21/02, vào lúc 22:00 giờ (giờ TQ), các bạn hãy nhớ đón xem.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *