Starbox Magazine Preview Featuring “Peng Guan Ying – Enjoy Life”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Starbox Magazine Preview Featuring “Peng Guan Ying – Enjoy Life” on Cover Page – 03/29/2022

It’s the cover preview of the new March issue “Peng Guan Ying: Interpretation, Life”. Have you tried to do everything with all your heart and energy? Maybe there are strong winds and unexpected rain today, maybe there still are memories of yesterday in your mind. Peng Guan Ying dismisses everything and just focuses on doing something in the present moment. He has carefully pondered and refined every role, and every scene has brought together his efforts. Adhere to the present moment, putting all efforts into the performance and interpretation (of a role). The new issue of the March e-magazine will be launched soon, so stay tuned for the exciting content!

• Source: Weibo @STARBOX人物, 03/29/2022


Vietnamese Translation:

❄  Giới thiệu tạp chí điện tử Starbox với trang bìa “Bành Quán Anh: Hưởng thụ cuộc sống” – 29/03/2022

Preview giới thiệu trang bìa tháng 3 cùng “Bành Quán Anh: Diễn giải, Cuộc sống”. Bạn đã cố gắng toàn tâm, toàn lực làm mọi việc chưa? Có thể hôm nay mưa to gió lớn bất chợt đến, có thể trong tâm trí vẫn còn hiện lên những ký ức của ngày hôm qua. Bành Quán Anh gạt bỏ mọi thứ, chỉ toàn lực để mà làm trong thời điểm hiện tại. Anh ấy đã nghiên cứu mài giũa kỹ lưỡng từng vai diễn, và mỗi cảnh quay đều kết tụ một phần nỗ lực của anh ấy. Trung thành giữ vững với thời điểm hiện tại, toàn tực diễn giải (lột tả vai diễn). Số mới của bản tạp chí điện tử tháng 3 sẽ sớm ra mắt, xin hãy chú ý theo dõi nội dung đầy thú vị!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *