Starbox Magazine Featuring Peng Guan Ying

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Starbox Magazine Featuring Peng Guan Ying – 03/30/2022

Acting is an art of practice. He is willing to climb mountains and cross rivers and attempt one after another with his own footsteps. Peng Guan Ying feels that only when he has actually performed and has the role well-established, then it can be considered in his heart that he has completed this role. From “the role chooses me” to “I choose the role”, it’s a record board of all his continuous efforts. To bring each character on the screen, he has gone through hard work and numerous revisions (through hundreds of ways to polish and refine), through thousands of kinds of experiments, and used skills in various types (eighteen kinds of martial arts). It is his persevering original intention to perform and interpret (a role) with all his best efforts.
• Source: Weibo @STARBOX人物, 03/29/2022


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh trên tạp chí Starbox – 30/03/2022

Biểu diễn là nghệ thuật thực tiễn. Anh ấy sẵn sàng vượt núi, lội sông và cố gắng thử từng bước một bằng chính những bước chân của mình. Bành Quán Anh nghĩ rằng chỉ khi anh ấy đã thực sự diễn qua và nhập vai vững vàng thì trong thâm tâm anh ấy mới có thể xem là đã hoàn thành vai diễn này. Từ “vai diễn chọn tôi” đến “tôi chọn vai diễn”, đó là một bảng ký sự ghi lại những nỗ lực không ngừng của anh ấy. Để đưa mỗi nhân vật lên màn ảnh, anh ấy đã trải qua trăm bề rèn luyện, ngàn cách thử nghiệm, và vận dụng đủ các kiểu kỹ năng (mười tám loại võ nghệ). Sơ tâm luôn kiên trì không ngã lòng của anh ấy là dùng toàn tực diễn giải (lột tả vai diễn hết sức mình).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *