Peng Guan Ying Updates Weibo

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo – 04/06/2022

Thanks for the book!
Chen Qian has a heavy load and a long road (bearing heavy responsibilities through a long struggle).
@Screenwriter Hai Fei

•  Source: Weibo @彭冠英, 04/06/2022 at 11:23 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng Weibo – 06/04/2022

Cảm ơn đã tặng quyển sách!
Trần Thiển còn phải gánh trách nhiệm nặng và đường xa để đi.
@Nhà biên kịch Hải Phi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *