Drama “Thin Ice” Wraps Up Filming

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Drama “Thin Ice” Wraps Up Filming – 06/25/2022

Rise and fall in the spy sea, treading on ice to advance secretly.
Say good-bye temporarily for now, and meet in a future day!

Bravely entering the situation alone, meeting one’s match,
Secretly lurking and fighting under the knife tip…
The loyal heart is like fire, the dangerous tide secretly surges,
the wind and rain are roaring like the cutting edge of a sword.
Only the country and beliefs should not be let down.
Those who walk in the chaotic world, pursue the road to brightness.

Sources:

  • Weibo @薄冰官微 (Drama “Thin Ice”), 06/25/2022: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Phim “Băng Mỏng” đóng máy – 25/06/2022

Thăng trầm điệp hải, giẫm bước trên băng để ngầm tiến tới.
Hôm nay chia tay tạm thời, hẹn gặp lại ngày sau!

Một mình can đảm nhập cuộc, kỳ phùng địch thủ, ẩn náu chiến đấu dưới mũi đao nhọn.
Tấm lòng tựa như lửa đốt, thủy triều hiểm nguy ngầm dâng trào, mưa gió gào thét như mũi gươm.
Chỉ có đất nước và niềm tin không nên phụ lòng,
Người đi trong loạn thế, theo đuổi con đường đi đến ánh sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *