Peng Guan Ying Finishes Filming “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Finishes Filming “Thin Ice” – 06/25/2022

Our idol has finished filming for drama “Thin Ice”.

“#Drama “Thin Ice”
See you on air!”

“Happy wrap-up!
Hope to see you later!”

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đóng máy phim “Băng Mỏng” – 25/06/2022

Thần tượng chúng mình vừa đóng máy phim “Băng Mỏng”.

“#Phim “Băng Mỏng”
Hẹn gặp khi phim chiếu!”
“Mừng phim đóng máy!
Hẹn gặp lại sau này!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *