Peng Guan Ying – New Photo

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying – New Photo – 06/23/2022

Our idol has finished filming for drama “Thin Ice“.
There’s a surprise gift for fans as we can see his new picture.


Vietnamese Translation:

❄  Hình mới của Bành Quán Anh – 23/06/2022

Bộ phim “Băng Mỏng” đã đóng máy sau 92 ngày quay.
Fan có một món quà bất ngờ đấy là được xem một tấm hình mới của anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *