Peng Guan Ying Studio Posts Video from Drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio Posts Video from Drama “Thin Ice” – 06/25/2022

It’s fortunate to accompany you, and meeting is not a let down.
Say goodbye temporarily to Chen Qian, and go forward fearlessly.
Looking forward to seeing you on screen.

• Source: Weibo @彭冠英工作室(Peng Guan Ying Studio), 06/25/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng video cảnh phim “Băng Mỏng” – 25/06/2022

Có dịp may đồng hành, không phụ cuộc gặp gỡ.
Tạm thời chia tay Trần Thiển, không sợ hãi tiến về phía trước.
Mong chờ gặp lại trên màn hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *