Peng Guan Ying Updates Weibo on Mid-Autumn Festival

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo on Mid-Autumn Festival – 09/10/2022
#Accompany you through Mid-Autumn Festival#
Happy Double Festival! [团圆月饼]
#Mid-Autumn Festival meets Teachers’ Day# ​​​​

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng Weibo vào Tết Trung thu – 10/09/2022

#Cùng bạn qua Tết Trung thu #
Lễ hội đôi vui vẻ! [团圆月饼]
#Tết Trung thu gặp Ngày nhà giáo#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *