Peng Guan Ying Updates Weibo – 09/14/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo – 09/14/2022
#My camera shot#
Appearing to show that I’m here. [航天员] ​​​​

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng Weibo – 14/09/2022

#Ảnh chụp tôi#
Nổi lên để cho biết rằng tôi đang ở đây. [航天员] ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *