Peng Guan Ying Shares Poster from Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Shares Poster from Drama “Unexpected Falling” – 09/21/2022
#”Unexpected Falling” Poster#
Under the eyeglasses frames is lawyer Gao Jun’s superb “eye skills”, but he forgot that body language is more honest than your words, and love can’t be hidden.
Weibo update from drama page:
Romance will be coming, and the beautiful date has been planned. Sending an old trailer from Youku, let all the beautiful things come unexpectedly.
Youku also posts the trailer video:
“I want to figure out, why did he come here in the end?
In the end, don’t let something that started out as being fake and then make it become real!”
It’s a reality and also an illusion, like a dream, like being drunk, and Youku Media uses suspense one after another in drama “Unexpected Falling“.
The preview unlocks the emotional entanglement between Ruan Zhen Zhen and Gao Jun, and one has to become immersed in the mystery to feel the shocking, thrilling sensation.
It’s the ultimate struggle of love, a game of offense and defense, and a visual feast of handsome men and beautiful women will be coming to Youku Media.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh chia sẻ poster phim “Không Hẹn Mà Đến – 21/09/2022
#Poster “Không Hẹn Mà Đến” trong tay#
Dưới gọng kính là “kỹ thuật sử dụng ánh mắt” tuyệt vời của luật sư Cao Tuấn, nhưng anh ấy quên mất rằng ngôn ngữ cơ thể thành thật hơn lời nói của bạn, và tình ý không có cách nào để che giấu…
Bài đăng của trang phim:
Tình cảm lãng mạn sẽ “đến”, và “cuộc hẹn” đẹp sẽ có kỳ hẹn. Gửi đến hàng tồn kho của Youku, hãy để mọi điều tốt đẹp “không hẹn mà đến”.
Trang Youku đăng trailer phim:
“Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng, anh ta rốt cuộc đến đây để làm gì?
Đừng để đến cuối cùng đóng giả rồi lại thành làm thật.”
Vừa thực vừa ảo, như mộng như say, Youku đem đến từng màn hồi hộp trong phim “Không Hẹn Mà Đến“.
Đoạn trailer mở ra sợi dây vướng mắc tình cảm giữa Nguyễn Chân Chân và Cao Tuấn, và phải tự mình thâm nhập vào những điều bí ẩn huyền diệu mới cảm nhận được sự kích thích giác quan gây sốc.
Trò chơi tấn công và phòng thủ, sự lôi kéo đến cùng trong tình yêu, và bữa tiệc thị giác của những tuấn nam và mỹ nữ sẽ xuất hiện trên Youku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *