Another Poster for Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

  Another Poster for Drama “Unexpected Falling” – 10/28/2022
Our idol posts a new poster for this drama.
#Poster of being in love and inseparable from drama “Unexpected Falling“#
Even if the scheming is exhausted, it is still difficult to hide the initial love and care.
On November 2, Lawyer Gao will arrive as planned.

Vietnamese Translation:

❄  Poster phim “Không Hẹn Mà Đến” – 28/10/2022
Thần tượng chúng mình đăng hình mới cho phim.
#Poster tình ý quyến luyến không rời trong phim “Không Hẹn Mà Đến“#
Cho dù dùng hết tâm cơ, vẫn khó che giấu được tình yêu cuồng nhiệt và sự quan tâm thuở ban đầu.
Vào ngày 2 tháng 11, Luật sư Cao sẽ đến như đã hẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *