Romantic Poster for Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Romantic Poster for Drama “Unexpected Falling” – 10/28/2022
#Poster of being in love and inseparable from drama “Unexpected Falling“#
Using innocent Zhen to defeat cold Jun, exchanged by deep affection as expected like this to accompany each other…
Cai Wen Jing and Peng Guan Ying are looking at each other so affectionately.

Vietnamese Translation:

❄  Poster lãng mạn cho phim “Không Hẹn Mà Đến” – 28/10/2022
#Poster tình ý quyến luyến không rời trong phim “Không Hẹn Mà Đến“#
Dùng Chân ngây thơ để đánh bại Tuấn lạnh lùng, đổi lấy bằng tình yêu sâu đậm như trông mong để có thể đồng hành bên nhau.
Thái Văn Tịnh và Bành Quán Anh ở khoảng cách nhìn nhau đầy thâm tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *