Peng Guan Ying Posts Poster of Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying Posts Poster of Drama “Unexpected Falling” – 11/01/2022

The first step in finding the truth is to keep your eyes opened clearly and look for clues and traces. On November 2nd at 17:00 (CST), Lawyer Gao’s small live streaming classroom starts.

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng poster phim “Không Hẹn Mà Đến” – 01/11/2022
Bước đầu tiên để tìm ra sự thật là mở sáng mắt để tìm kiếm đầu mối, dấu vết. Vào lúc 17:00 ngày 2 tháng 11, lớp học nhỏ của luật sư Cao bắt đầu khóa học và được phát trực tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *