Photos and Schedule for Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Photos and Schedule for Drama “Unexpected Falling

Drama “Unexpected Falling” has been released, and you can watch the first 2 episodes. In addition, you can download the Youku International App and join VIP membership to watch episodes 1-6.
Let’s follow and watch Lawyer Gao Jun to find out his purpose for coming.

Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

Source:  Weibo @电视剧不期而至, 11/02/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và lịch chiếu phim “Không Hẹn Mà Đến

Phim “Không Hẹn Mà Đến” đã lên sóng, và 2 tập đầu đã được chiếu. Các bạn có thể tải app Youku Quốc tế về và đăng ký VIP để xem tập 1-6.
Hãy cùng theo dõi và xem Luật sư Cao Tuấn và mục đích của anh đến là gì.

Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *