Photo from Drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/01/2022
Having a dazed appearance of being deep in thoughts, the cold, stern face is calm and at ease. Under the reflection light of the glasses hides the complex emotions of social elite Gao Jun. Is it due to setting up suspicions with each other to hide the scheming, or is it to warm and snuggle up to redeem each other?

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 01/11/2022
Thần sắc mơ hồ đầy vẻ trầm tư, và khuôn mặt lạnh lùng bình thản.
Dưới ánh phản chiếu của đôi kính ẩn chứa những cảm xúc đầy phức tạp của Cao Tuấn, một người trong giới anh tài của xã hội. Đó là vì ​​cố tình bày ra nghi ngờ lẫn nhau để che giấu mưu kế, hay là để tựa sát vào nhau sưởi ấm và để cứu lấy nhau?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *