Drama “Unexpected Falling” Poster

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Drama “Unexpected Falling” Poster – 11/01/2022
Holding hands tightly, but they’re standing with their backs to each other. Ruan Zhen Zhen (Cai Wen Jing) and Gao Jun (Peng Guan Ying), who went through through difficulties together, are enthusiastically interested in each other but are restrained. The two of them are so close to each other yet are like a world apart.
#Peng Guan Ying and Cai Wen Jing holding hands with their backs to each other like they are separated by the Milky Way.#

Vietnamese Translation:

❄  Poster phim “Không Hẹn Mà Đến” – 01/11/2022
Nắm chặt tay nhau, nhưng họ lại đứng quay lưng vào nhau. Nguyễn Chân Chân (Thái Văn Tịnh) và Cao Tuấn (Bành Quán Anh) đã cùng nhau vượt qua khó khăn và rất nhiệt tình với nhau nhưng lại bị kiềm chế. Hai người gần nhau trong gang tấc nhưng lại giống như cách nhau tận cuối chân trời.
#Bành Quán Anh và Thái Văn Tịnh nắm tay quay lưng vào nhau như ngăn cách bởi dải Ngân Hà.#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *