Drama “Unexpected Falling” is released

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Drama “Unexpected Falling” is released – 11/02/2022

Drama “Unexpected Falling” has been released, and you can watch the first 2 episodes. In addition, you can download the Youku International App and join VIP membership to watch episodes 1-6.
Let’s follow and watch Lawyer Gao Jun to find out his purpose for coming.

Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

Source:  Weibo @电视剧不期而至, 11/02/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phim “Không Hẹn Mà Đến” đã phát hành – 02/11/2022

Phim “Không Hẹn Mà Đến” đã lên sóng, và 2 tập đầu đã được chiếu. Các bạn có thể tải app Youku Quốc tế về và đăng ký VIP để xem tập 1-6.
Hãy cùng theo dõi và xem Luật sư Cao Tuấn và mục đích của anh đến là gì.

Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *