Peng Guan Ying Studio Posts Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/13/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Studio Posts Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/13/2022

Wherever there is danger, “Gao Jun” will come first. The true face of “Gao Jun” is actually a real locator device!

Tonight at 18:00 (CST), “Unexpected Falling” will be there!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/13/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 13/11/2022

Bất cứ nơi nào có nguy hiểm, “Cao Tuấn” sẽ đến đầu tiên. Bộ mặt chân thật của “Cao Tuấn” là một thiết bị định vị thực sự!

Tối nay vào lúc 18:00, “Không Hẹn Mà Đến“, không gặp không về!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *