Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/23/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/23/2022
When the foundation of a love relationship is established based on a lie, it will collapse instantly if you are not careful. How can people who are surrounded by all kinds of doubts, trials, and exploits break out of their cocoons, seize the light and hope of life, and obtain their own piece of land of bliss?
SPOILER:
As of episode 29, Ruan Zhen Zhen has discovered that “Gao Jun” has been faking his identity from the beginning. Will their relationship survive through this lie?

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/23/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 23/11/2022
Khi nền tảng của một mối quan hệ tình cảm được xây dựng trên sự nói dối, nó sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu bạn không thận trọng. Làm thế nào để những người bị bao quanh bởi đủ loại hoài nghi, thử thách và lợi dụng có thể thoát ra khỏi cái kén của họ, nắm bắt lấy ánh sáng và hy vọng của cuộc sống, và có được mảnh đất thanh tịnh của riêng mình?
Trong tập 29, Nguyễn Chân Chân đã phát hiện rằng “Cao Tuấn” đang giả danh và lừa cô ấy từ đầu. Liệu tình cảm của họ có thể vượt qua sự lừa dối này không?

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *