Photos from Drama “Unexpected Falling” – 12/08/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 12/08/2022
Even though the drama is finished airing, the drama team is still posting more pictures for those that want to re-watch.
Long time no see and miss you so much! A happy day begins, and our drama team especially sends new photo stills to welcome the beautiful day. Meeting you is the beginning of the story.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 12/08/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 08/12/2022
Tuy phim đã chiếu xong, đoàn phim vẫn chia sẻ thêm hình ảnh và kêu gọi các bạn xem lại đợt 2.
Đã lâu không gặp, và nhớ rất nhiều! Một ngày vui vẻ bắt đầu, và đoàn phim đặc biệt gửi những bức ảnh tĩnh mới để chào đón một ngày tươi đẹp. Gặp gỡ các bạn là bắt đầu của câu chuyện.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *