Peng Guan Ying Posts Weibo for Winster Solstice

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts Weibo for Winster Solstice – 12/22/2022
#Winter Solstice has come#
Happy Winter Solstice ❄️
#In 2022, I want to tell you#​​​​
He also made many posts in the super-topic:
I’m coming.
Today is a day dominated by 🥟​​​​
During the Winter Solstice, do you eat dumplings or glutinous rice balls?
What kind of stuffed dumplings did you eat 🥟​​​​?
Has everyone eaten lunch?
Did you take pictures of the first snow yesterday?
As the weather gets cold, keep warm!
Drink more hot water ♨️ ​​​!
I’m leaving. See you next time 👋 ​​​!

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo cho lễ Đông Chí – 22/12/2022
#Đông Chí đã đến#
Đông Chí vui vẻ ❄️
#Năm 2022 tôi muốn nói với bạn#
Anh ấy cũng đăng 1 loạt trên trang siêu thoại:
Tôi đến đây.
Hôm nay là một ngày bị chi phối bởi 🥟
Mọi người đã ăn trưa chưa? ​
Bạn ăn bánh sủi cảo hay bánh trôi trong ngày Đông Chí? ​
Bạn đã ăn loại bánh sủi cảo nhân gì🥟
Bạn có chụp ảnh tuyết đầu mùa ngày hôm qua? ​
Giữ ấm khi thời tiết lạnh xuống!
Uống thêm nước nóng♨️
Tôi đi đây, hẹn gặp lại lần sau👋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *