More photos from ending episode of drama “Unexpected Falling”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  More photos from ending episode of drama “Unexpected Falling” – 12/24/2022
All the best are actually just right. It is meeting you at the right time, and it’s the right time during this winter. The timing is just right, and it was nice to meet.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube
•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“), 12/24/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình trong tập cuối phim “Không Hẹn Mà Đến” – 24/12/2022
Tất cả điều tốt đẹp nhất thực sự là vừa đúng lúc. Đúng lúc gặp gỡ bạn, vừa đúng lúc trong mùa đông này. Đó là thời điểm thích hợp và cũng rất vui được gặp gỡ nhau.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *