Peng Guan Ying updates Weibo – 01/07/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying updates Weibo – 01/07/2023

There are no selfies;
these are normally taken photos.

#Life is soaring beyond# ​​​​

• Source: Weibo @彭冠英, 01/07/2023 at 18:19 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – 07/01/2023

Không có hình tự sướng,
đây là ảnh chụp thông thường.

#Cuộc sống là bay lượn lên cao# ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *