Peng Guan Ying Studio posts photo from drama “Love Heals” – 01/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

⚜  Peng Guan Ying Studio posts photo from drama “Love Heals” – 01/28/2023
Every heartbeat 💓 is a sign of loving you, and finally we can meet Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying).

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 28/01/2023
Mỗi nhịp đập của trái tim 💓 đều là tín hiệu yêu anh, và cuối cùng cũng sẽ được gặp mặt Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *