Behind-the-scenes from Drama “Love Heals” – 01/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Behind-the-scenes from Drama “Love Heals” – 01/28/2023
Let me take a look to see which cute person is falling into the love river. It turns out be our Dr. Ning and Dr. Ruan, so it doesn’t matter. We’ll be escorting you all.
When the drama starts its broadcast on 02/10 at 18:00, the boat of love will definitely sail very far.

Vietnamese Translation:

❄  Hậu trường phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 28/01/2023
Hãy để tôi xem là người đáng yêu nào lại rơi vào dòng sông tình yêu. Hóa ra là Bác sĩ Ninh và Bác sĩ Nguyễn của chúng ta, nên không thành vấn đề! Trang phim đến để hộ tống các bạn.
Khi phim bắt đầu phát sóng vào lúc 18:00 giờ ngày 10 tháng 2, chiếc thuyền tình yêu nhất định sẽ giăng buồm ra khơi thật xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *