Photo from Drama “Love Heals” – 01/28/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 

⚜  Photo from Drama “Love Heals” – 01/28/2023
There are a hundred ways to find love, but as long as the final answer is you, it’s just fine. Ning Zhi Qian and Ruan Liu Zheng meet and embrace love together at Bei Ya Hospital. Let’s meet on 02/10 at 18:00.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 28/01/2023
Có hàng trăm cách để tìm kiếm tình yêu, chỉ cần câu trả lời cuối cùng là anh đều ổn cả. Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh cùng nhau gặp gỡ và nắm lấy tình yêu tại Bắc Nhã. Hẹn gặp vào lúc 18:00 giờ ngày 10 tháng 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *