Surprise from drama “Love Heals” – 02/01/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Surprise from drama “Love Heals” – 02/01/2023
Now it’s not 10 o’clock yet, but it’s because I love you more than just a little.
The surprise blind box from Peng Guan Ying is delivered — Ning Zhi Qian’s confession, have you heard it? Let’s arrange an appointment quickly, and more surprises are on the way. On February 10th, we look forward to Tencent Video’s “Love Heals”.
In the video, our idol says:
Medical report… says that I need to supplement with vitamins,
but I think it’s not needed…
because you are my vitamin E. (He’s using a pun on “You are the only one for me.”)

Vietnamese Translation:

❄  Món quà từ phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 01/02/2023
Hiện giờ chưa đến 10 giờ, nhưng là do tôi yêu bạn không ngừng chút nào.
Hộp mù bất ngờ từ Bành Quán Anh được mang đến — lời tỏ tình của Ninh Chí Khiêm, bạn có nghe thấy không? Hãy mau sắp xếp cuộc hẹn, nhiều điều bất ngờ đang chờ đón bạn! Vào ngày 10 tháng 2, mong chờ gặp “Nghe Nói Em Thích Tôi” trên Tencent (Đằng Tấn) Video.
Trong video, thần tượng chúng mình nói:
Bản báo cáo y tế… nói rằng tôi cần bổ sung vitamin,
nhưng tôi nghĩ là không cần…
bởi vì em chính là vitamin E của tôi. (Anh đang chơi chữ — “Em chính là duy nhất của tôi”.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *