Surprise from drama “Love Heals” – 02/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Surprise from drama “Love Heals” – 02/03/2023
For today’s blind box, the drama team is secretly taking everyone to see… [嘘] guess where this is? Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran)’s preparations are in progress. On February 10th, we will meet you two on Tencent Video. Hurry and make reservation plans!

Vietnamese Translation:

❄  Món quà từ phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 03/02/2023
Hộp mù hôm nay là trang phim bí mật đưa mọi người đi xem… [嘘] đoán xem nơi đây là đâu? Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) đang tiến hành chuẩn bị. Vào ngày 10 tháng 2, hẹn gặp hai người trên Tencent (Đằng Tấn) Video. Hãy mau sắp xếp cuộc hẹn! ​ ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *