Peng Guan Ying Studio posts video – 02/07/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying Studio posts video – 02/07/2023
There are still 3 days until upperclassman Ning Zhi Qian goes online! Move the small bench, and take a seat and wait for the heart to be aroused when the drama premieres on Tencent Video.

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng video – 07/02/2023
Vẫn còn 3 ngày nữa để xem học trưởng Ninh Chí Khiêm lên mạng! Hãy dời chiếc băng ghế nhỏ, và ngồi chờ con tim rung động khi phim bắt đầu phát sóng trên Tencent Video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *