Popularity rating for drama “Love Heals” – 02/12/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Popularity rating for drama “Love Heals” – 02/12/2023
After 50 hours of broadcasting, the popularity rating for drama “Love Heals” broke 26,000.
Another wave of good news is coming. The popularity rating of drama “Love Heals” on Tencent Video has broken 26,000. This couple’s journey of finding love is still continuing. Thank you for accompanying us. We continue to listen to the sound of “love” on Tencent Video.
The character account for neurosurgeon Ning Zhi Qian also posted:
Thanks for everyone’s support!

Vietnamese Translation:

❄  Chỉ số truyền thông phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 12/02/2023
Sau 50 giờ được phát sóng, nhiệt độ của phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” đã vượt 26.000.
Một làn sóng tin tốt khác đã đến! Mức độ phổ biến của phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” trên Tencent Video đã vượt 26.000. Hành trình tìm kiếm tình yêu của cặp đôi chính vẫn đang tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tiếng nói “yêu thích” trên Tencent Video.​​
Tài khoản nhân vật Thần ngoại (Thần kinh ngoại khoa) Ninh Chí Khiêm cũng chia sẻ tin:
Cảm ơn sự hỗ trợ của cả nhà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *