Episodes 11-12 of drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


⚜ Episodes 11-12 of drama “Love Heals
Our idol posts a video clip with:
Level 1 alert!
Love rival is late but has arrived.
Love rival has appeared, it’s a crisis +++! Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying), your wife Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran) is going to be snatched away by rival Xue Wei Lin, you can’t sit still. The drama continues on Tencent Video. Ning Zhi Qian’s battle to chase his wife is about to begin.

Vietnamese Translation:

❄  Tập 11-12 trong phim “Nghe Nói Em Thích Tôi
Thần tượng chúng mình đăng lên đoạn video:
Cảnh giác cấp 1!
Tình địch tuy muộn nhưng đã đến rồi.
Tình địch đã xuất hiện, nguy cơ +++! Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh), vợ anh là Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) sắp bị tình địch Tiết Vĩ Lâm cướp đi, anh không thể ngồi yên. Phim tiếp tục được chiếu trên Tencent Video. Cuộc chiến theo đuổi vợ của Ninh Chí Khiêm sắp sửa bắt đầu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *