New schedule for drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  New schedule for drama “Love Heals” – 02/13/2023
Good news! Thank you for your love, your Valentine’s Day bonus is here! With the support for Dr. Ning (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran), we successfully broke into the top level and obtained more episodes! (Praising ourselves, it’s really good to hear.)
The benefits of the 1st week is getting updated episodes for 10 consecutive days! Let everyone have a sweet Valentine’s Day! Tomorrow at 18:00, remember to come to Tencent Video to make an appointment with the drama!

Vietnamese Translation:

❄  Thay đổi lịch chiếu phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 13/02/2023
Tin tốt! Cảm ơn sự yêu mến của các bạn, phúc lợi Ngày lễ tình nhân của bạn đã đến. Với sự hỗ trợ dành cho Bác sĩ Ninh (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên), chúng tôi đã đột nhập thành công vào tầng cao và đạt được thêm tập phim mới để cập nhật. (Tự khen mình, nghe hay thật đấy.)
Phúc lợi của tuần đầu tiên là cập nhật thêm tập phim trong 10 ngày liên tiếp. Chúc mọi người có một ngày lễ tình nhân ngọt ngào. Vào 18h, nhớ đến Tencent Video để đặt lịch hẹn xem phim nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *