Peng Guan Ying and Studio post new photos – 02/16/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying and Studio post new photos – 02/16/2023
Continue to enjoy drama tonight!
Doctor Ning (Peng Guan Ying) is checking in for the day at work at Tencent. Quickly come and receive the photos!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và phòng làm việc đăng hình mới – 16/02/2023
Tiếp tục thưởng thức phim tối nay.
Bác sĩ Ninh (Bành Quán Anh) bấm thẻ cho một ngày làm việc tại công ty Tencent. Hãy mau đến và nhận hình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *