Happy Birthday from “The White Castle” drama page – 02/18/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Happy Birthday from “The White Castle” drama page – 02/18/2023
With unwavering original intention, build the fortress of life for patients… Happy Birthday [蛋糕] to Dr. Wang/Peng Guan Ying, who is always full of passion and enthusiasm. Wishing you a bright future road ahead filled with happiness and no worries.

Vietnamese Translation:

❄  Trang phim “Lâu Đài Màu Trắng” chúc mừng sinh nhật – 18/02/2023
Giữ vững ý định kiên định không lay chuyển từ thuở ban đầu, hãy xây dựng thành trì kiên cố để giữ sinh mệnh cho bệnh nhân.
Chúc mừng sinh nhật [蛋糕] bác sĩ Vương/Bành Quánh Anh, người luôn ôm ấp nhiệt huyết trong lòng và sự nhiệt tình. Chúc cho tiền đồ như gấm lụa, tương lai tươi sáng (tiền trình tự cẩm), luôn hạnh phúc và vô ưu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *