Peng Guan Ying posts new set of photos – 02/25/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying posts new set of photos – 02/25/2023
Today’s job sharing!
How many points is this hairstyle?​​​​
He also posted a new Douyin video.
Star attraction plan… Click click 📷
Can anyone resist this attraction to our idol?
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng bộ ảnh mới – 25/02/2023
Chia sẻ việc làm hôm nay!
Kiểu tóc này cho mấy điểm?
Anh cũng đăng thêm video trên Douyin.
Kế hoạch lực hấp dẫn của ngôi sao… Bấm, bấm máy 📷
Ai có thể chống lại sức thu hút này của thần tượng nhà mình?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *