Photos from drama “Love Heals” – 03/02/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Photos from drama “Love Heals” – 03/02/2023

Under the light of love, we listen to each other’s heartbeat. Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran)’s love shines like a lantern.


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 02/03/2023
Dưới ánh sáng của tình yêu, chúng ta lắng nghe nhịp tim của nhau. Tình yêu của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) tỏa sáng như ngọn đèn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *