Peng Guan Ying posts photos for drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying posts photos for drama “Love Heals
The drama is ending, so our idol is saying goodbye to his character.
  • 1st picture posted on 03/02:
Qian Qian’s filling substitution
with version 3.0
The words on the picture are:
Ning Zhi Qian 1.0 ➔ bitter
Ning Zhi Qian 2.0 ➔ sour
Ning Zhi Qian 3.0 ➔ sweet
  • 2nd picture posted on 03/04:
Mr. Ning, take care of your body! Goodbye, Ning Zhi Qian!
• Source: Weibo @彭冠英, 03/02/2023 at 19:29 (CST) and 03/04/2023 at 10:03 (CST)

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình phim “Nghe Nói Em Thích Tôi
Bộ phim đã kết thúc, và thần tượng chúng mình nói lời tạm biệt nhân vật.
  • Hình 1 đăng ngày 02/03:
Khiêm Khiêm thay đổi nhân
… Phiên bản 3.0
Trên hình có ghép các chữ:
Ninh Chí Khiêm 1.0 ➔ đắng
Ninh Chí Khiêm 2.0 ➔ chua
Ninh Chí Khiêm 3.0 ➔ ngọt
  • Hình 2 đăng ngày 04/03:
Lão Ninh, hãy chăm sóc tốt cơ thể! Tạm biệt, Ninh Chí Khiêm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *