News about “Hello Saturday” show – 03/19/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  News about “Hello Saturday” show – 03/19/2023
Ning Zhi Qian and Ruan Liu Zheng will be on the same stage to participate in the recording of “Hello Saturday” on the 21st. Looking forward to their collaboration to sprinkle sugar (sprinkling sweetness).
The Weibo page for Mango Fan Support Group has shared the above news. According to several sources, our idol is flying from Beijing to Changsha today (on the 20th). Peng Guan Ying and Wang Chu Ran will be promoting the drama “Love Heals” in this variety show.

Vietnamese Translation:

❄  Tin tức về chương trình “Xin chào Thứ 7” – 19/03/2023
Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh sẽ đứng trên cùng một sân khấu để tham gia ghi hình “Xin chào Thứ 7” vào ngày 21. Mong chờ sự hợp tác và rắc đường!
Trang Weibo của hậu viện hội đài Xoài đã chia sẻ tin tức như trên. Theo nhiều nguồn tin, thần tượng chúng mình sẽ bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa hôm nay (ngày 20). Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên sẽ quảng bá cho phim “Nghe Nói Em Thích Tôi“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *