Photos from drama “Thin Ice” show – 03/21/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from drama “Thin Ice” show – 03/21/2023
Sharing the colors of spring together, waiting for the dawn together…
(P.S. Has anyone seen the arsonist Chen Qian who moves hearts and our cutest Chun Yang?)
Peng Guan Ying plays the character Chen Qian, and Chen Yu Qi plays Chun Yang in the drama “Thin Ice“.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 21/03/2023
Cùng nhau chia sẻ xuân sắc, cùng nhau chờ bình minh…
(PS. Cho hỏi có ai nhìn thấy kẻ phóng hỏa Trần Thiển khiến người động tâm và Xuân Dương khả ái nhất của chúng ta?)
Bành Quán Anh đóng vai Trần Thiển, và Trần Ngọc Kỳ đóng vai Xuân Dương trong phim “Băng Mỏng“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *